Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

''Søk da først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!'' Matt 6:33

.

Vedtekter for Troens Ord Sandefjord

 

§ 1 Menighetens navn

 

§ 2 Menighetens kontor

 

§ 3 Menighetens formål

 

§ 4 Medlemskap

 

§ 5 Tap av medlemskap

 

§ 6 Styret

 

§ 7 Pastor

 

§ 8 Årsmøte

 

§ 9 Menighetsmøtet

 

§ 10 Regler for endring av vedtektene

 

§ 11 Informasjon om selveie

 

§ 1 Menighetens navn

Menighetens navn er Troens Ord Sandefjord. Org.nr 971317590

 

Menigheten er en selvstendig juridisk enhet og har dermed råderett over sine eiendeler, og er selv ansvarlig for eventuelle lån menigheten måtte ta opp.

 

§ 2 Menighetens kontor

Menighetens kontor er i Sandefjord kommune.

 

§ 3 Menighetens formål

 

Bibelen er vår rettesnor for tro, liv og lære.

 

Menighetens formål er å gjøre Jesus kjent og gjennom vårt arbeid fostre etterfølgere

av Jesus Kristus.

 

Menigheten skal hjelpe mennesker som av en eller annen grunn har kommet i en livssituasjon som gjør at de er i behov for hjelp.

 

Menigheten har som formål å utdanne og undervise nye vitner for Jesus Kristus.

 

Menigheten skal etterstrebe og vise empati, og sann kristen nestekjærlighet mot alle mennesker, uavhengig av bakgrunn.

 

Menigheten skal arbeide for synlig enhet mellom kristne og lokale menigheter.

 

Menigheten skal etterstrebe å være en positiv bidragsyter til bymiljøet i Sandefjord, igjennom åndelig og sosialt arbeid

 

Menighetens motto er Gjenopprettelse, Utrustning og Disippelskap

 

 

§ 4 Medlemskap

Den som har en bekjennende tro på Jesus Kristus, kan bli medlem av Troens Ord Sandefjord.

 

§ 5 Tap av medlemskap

Alle medlemmer står fritt til å avslutte sitt medlemskap.

Medlemmer kan i særlige tilfeller utelukkes fra menighetens fellesskap hvis medlemmet til tross for samtaler med minst to fra menighetens ledelse:

a. Forfekter en lære i skarp kontrast med Bibelen.

b. Fortsetter å opprettholde en livsførsel i synd.

c. Som i ord og handling er til stor skade for menigheten.

Tap av medlemskap avgjøres av menighetens lederskap.

 

 

 

 

§ 6 Styret

 

Styret består av

 

·        Pastor og inntil 6 valgte medlemmer, minimum 3

 

Styret velges av årsmøte etter forslag fra lederskap

 

Styret konstituerer seg selv.

 

Styret skal lede menighetens virksomhet i samsvar med menighetens formål, visjon og prinsipper.

Styret har en generell myndighet innenfor daglig drift, planer og budsjett.

 

Styret skal videre:

·        Organisere den daglige driften av menigheten.

·        Følge opp vedtak i årsmøte og medlemsmøter.

·        Forvalte menighetens eiendommer og øvrige midler i samsvar med årsmøtets vedtak og forutsetninger.

·        Ivareta arbeidsgiveransvaret for ansatte i foreningen.

 

§ 7 Pastor

Pastor er menighetens daglige leder. Tilsettelse hører inn under styret, men skal først godkjennes av

årsmøtet, se § 8.

 

§ 8 Årsmøtet

 

Innkalling med saksliste skal foreligge og opplyses om på menighetens ukentlige møte minst

en uke før årsmøtet.

Styret plikter å føre opp saker som er kommet inn skriftlig på sakslisten dersom saken er innenfor årsmøtets myndighet.

Orienteringssaker fra styret eller pastor kan tas opp utenom sakslisten.

Styret eller årsmøtet kan hver for seg ved åpningen av et årsmøte vedta å utsette en sak dersom

saken anses viktig, og oppmøtet er mindre enn forventet.

 

Protokoll fra årsmøtet skal sendes menighetens medlemmer pr epost eller gjøres tilgjengelig på

menighetens kontor senest to uker etter avholdt årsmøte. Hvis det finnes feil i referat, skal det rettes

opp umiddelbart, og korrigert referat sendes ut.

Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall.

 

 

 

Årsmøte holdes innen første halvdel av kalenderåret. Alle medlemmer kan delta.

Konstituering, med følgende punkter:

 

Årsmøte skal behandle:

 

·    Godkjenne ansettelse av Pastor

 

 

§ 9 Menighetsmøtet

Menighetsmøtet er styret og lederskapenes informasjonsmøte til medlemmene. Det skal føres

protokoll fra menighetsmøtene.

Menighetsmøtet skal informeres om kandidater til styret og ansettelser.

Valg til styret og ansettelser kan ikke skje før minst en måned etter at menighetsmøtet er

informert om kandidatene.

I denne perioden kan alle medlemmer fremme synspunkter til styret på kandidatene til styret eller ansettelser.

 

§ 10 Regler for endring av vedtekter

Endringer i vedtekter kan skje med 2/3 flertall blant de fremmøtte på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

 

Forslag til vedtektsendring som ikke støttes av minst 5 medlemmer i menigheten, kan styret likevel avvise.

 

 

Styret har fullmakt til å utsette iverksettelsen av vedtak gjort ved ekstraordinært årsmøte, som da legges frem til endelig godkjenning på påfølgende ordinært årsmøte.

 

Med 4/5 flertall kan årsmøte vedta at menigheten opphører. Ved opphørelse av menigheten skal overskytende midler brukes til lignende arbeid.

 

§ 11. Informasjon om selveie

Foreningen er selveiende. Ingen kan disponere foreningens formue eller eiendommer.    Ingen har krav på utdeling av overskudd, og ingen kan hefte for gjeld.

 

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Logg inn